Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Administrator Danych Osobowych.
 4. Zasady przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych.
 6. Okres przechowywania Danych Osobowych.
 7. Kategorie Danych Osobowych.
 8. Pliki cookies.
 9. Udostępnianie Danych Osobowych.
 10. Uprawnienia Klientów.
 11. Postanowienia końcowe.
 • 1. Definicje.

Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Dane Osobowe / Dane – wszelkie informacje o Kliencie, którego Dane dotyczą.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13-sty rok życia, przy czym, w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-ego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 4. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, pozwalająca ocenić czynniki osobowe Klienta, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą.
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. UE L 119,s. 1).
 6. Sklep Internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.innerpeace.pl, prowadzony przez Sprzedawcę jako zorganizowany serwis internetowy prezentujący Produkty, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 7. Sprzedawca – Inner Peace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (adres rejestrowy: ul. Rotundy 7, 01-340 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS: 0000894523, NIP: 5223200856, REGON: 388680273, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 • 2. Postanowienia ogólne.
 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.innerpeace.pl
 2. Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 RODO.
 3. Administrator oświadcza, że podanie Danych oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym do złożenia i realizacji Zamówienia oraz założenia i prowadzenia Konta Klienta.
 • 3. Administrator Danych Osobowych.
 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego Inner Peace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (adres rejestrowy: ul. Rotundy 7, 01-340 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS: 0000894523, NIP: 5223200856, REGON: 388680273, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest z wykorzystaniem:
 3. formy pisemnej na adres pocztowy ul. Rotundy 7, 01-340 Warszawa,
 4. formy elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@innerpeace.pl.
 5. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego Danych Osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień, w sposób określony w ust. 2 powyżej.
 • 4. Zasady przetwarzania Danych Osobowych.
 1. Sprzedawca dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane zgodnie z prawem oraz w oparciu o podstawę prawną, w szczególności przepisy RODO.
 2. Sprzedawca zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych Osobowych, poprzez stosowanie wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych i zabezpieczenie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetworzeniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 • 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych.

Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji Zamówień w Sklepie Internetowym, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, jako Dane niezbędne do wykonania umowy;
 2. rejestracji i prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, jako Dane niezbędne do wykonania umowy;
 3. archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako Dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako Dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako Dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 6. ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako Dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • 6. Okres przechowywania Danych Osobowych.

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

 1. Dane związane z realizacją Zamówień w Sklepie Internetowym, tj. Dane, o których mowa w § 5 ust. 1 Polityki Prywatności – tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 2. Dane związane z rejestracją i prowadzeniem Konta Klienta, tj. Dane, o których mowa w § 5 ust. 2 Polityki Prywatności – tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca oraz jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 3. Dane, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 Polityki Prywatności – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 4. Dane dotyczące działań marketingowych i związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. Dane, o których mowa w § 5 ust. 5 i 6 Polityki Prywatności – do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 • 7. Kategorie Danych Osobowych.
 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące Dane Klienta:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • kod pocztowy, miejscowość, ulica wraz z numerem domu / mieszkania,
  • numer telefonu,
  • w przypadku Przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • kod pocztowy, miejscowość, ulica wraz z numerem domu / mieszkania,
  • numer telefonu,
  • w przypadku Przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
  • imię i nazwisko,
  • dane dotyczące zawartych umów z Klientem, jeżeli roszczenia dotyczą zawartych umów,
  • w przypadku Przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy,
  • inne Dane niezbędne do realizacji danego celu;
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • dane nawigacyjne, informacje o linkach i odnośnikach, w które Klienci zdecydują się aktywować lub innych czynnościach podejmowany w Sklepie Internetowym,
  • inne Dane niezbędne do realizacji danego celu.
  1. w związku z realizacją Zamówień w Sklepie Internetowym, tj. w celu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Polityki Prywatności:
  2. w związku z rejestracją i prowadzeniem Konta Klienta, tj. w celu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Polityki Prywatności:
  3. w związku z realizacją celu, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. 3 i 4 Polityki Prywatności:
  4. w związku z realizacją celu, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6 Polityki Prywatności:
 2. Podczas rejestracji Konta Klienta, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, poprzez formularz zmiany hasła znajdujący się w zakładce Moje konto > Twoje konto > Zmiana hasła.
 3. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny dodatkowe informacje, w szczególności adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, nazwa domeny typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielność ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.
 4. Adres IP przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej Sklep Internetowy jest wykorzystywany przez Sprzedawcę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 6. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Dane Osobowe mogą być przekazywane Dostawcy, w celu dostarczenia zamówionych Produktów.

8. Pliki cookies.

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies, zapisywanych na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Plik cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego. Cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 3. Informacje zbierane za pomocą plików cookies pomagają dostosowywać oferowane przez Sprzedawcę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Pozwalają też opracować ogólne statystyki odwiedzin prezentowanych Produktów w Sklepie Internetowym.
 4. Sklep Internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia;
  2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cokkies w następujących celach:
  1. rozpoznania urządzenia końcowego Klienta dla zapewnienia odpowiedniego wyświetlania zawartości Strony Internetowej;
  2. tworzenia statystyk dla oceny sposobu korzystania przez Klientów ze Strony Internatowej, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Klienta, przez co Klient nie jest zobligowany do ponownego wpisywania Loginu i Hasła na każdej podstronie Sklepu Internetowego;
  4. dostosowania zawartości i funkcjonalności Sklepu Internetowego dla sprawdzenia, skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzysta, jaki link wybrał, jakie słowa kluczowe wpisał, w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu Internetowego.
 6. Mechanizm plików, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klientów.
 7. Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla urządzeń Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 8. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w tym Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń. W przypadku użycia tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 9. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki.

9. Udostępnianie Danych Osobowych.

 1. Dane Osobowe Klientów mogą być przekazywane:
  1. podmiotom, którym Administrator powierza Dane Osobowe do przetwarzania na podstawie umów,
  2. podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. Podmiotami, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej, są:
  1. podmioty przetwarzające, które podlegają poleceniom Sprzedawcy co do celów i sposobów przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności są to dostawy usług hostingu, księgowych, marketingowych, systemów do analizy ruchu w Sklepie;
  2. administratorzy, którzy samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności są to podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub bankowych.
 3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 powyżej mają siedziby w Polsce lub innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

10. Uprawnienia Klientów.

 1. Na podstawie art. 15 RODO, Klientowi przysługuje prawa dostępu do Danych, które go dotyczą. W szczególności Klient ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go Dane Osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient uprawniony jest do:
  1. uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych,
  2. uzyskania informacji o:
   • celach przetwarzania,
   • kategoriach odnośnych Danych Osobowych,
   • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
   • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania Danych Osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu,
   • prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • źródle Danych osobowych, jeżeli Dane Osobowe nie zostały zebrane od osoby, które Dane dotyczą,
   • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której Dane dotyczą;
  3. uzyskania kopii swoich Danych Osobowych, przy czym bezpłatne jest przekazanie jednej kopii Danych Osobowych.
 2. Na podstawie art. 16 RODO, Klientowi przysługuje prawa do sprostowania Danych, które go dotyczą. W szczególności Klient ma prawo do żądania od Administratora:
  1. niezwłocznego sprostowania dotyczących go Danych, które nie są prawidłowe,
  2. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, skierowanego na adres, o którym mowa w § 3 Polityki Prywatności oraz z uwzględnieniem celów przetwarzania.
 3. Na podstawie 21 RODO, Klientowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych. W szczególności Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sprzedawca przetwarza jego Dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing Produktów Sprzedawcy, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 4. Na podstawie art. 17 RODO, Klientowi przysługuje prawo do usunięcia Danych, które go dotyczą. W szczególności Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych Danych, w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
  1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Klient, którego Dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Klient, którego Dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Klient, którego Dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 5. Na podstawie art. 20 RODO, Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych, które go dotyczą. W szczególności Klient ma prawo:
  1. otrzymać swoje Dane Osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych,
  2. żądać, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle Dan Osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 6. Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych, którego go dotyczą. W szczególności Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że:
  1. cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
  2. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
  3. cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem, Sprzedawca może świadczyć jedynie za zgodą.
 7. Na podstawie art. 18 RODO, Klientowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania Danych, które go dotyczą. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Klient, którego Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient, którego Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już Danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, którego dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Klient, którego Dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego Dane dotyczą.
 8. Jeżeli na mocy ust. 7 powyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie Dane Osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Klienta, którego Dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym Klienta, którego Dane dotyczą, który żądał ograniczenia na mocy ust. 7 powyżej.
 9. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Sprzedawca nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania, o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 10. Klientowi, którego Dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  1. w przypadku odmowy przez Sprzedawcę realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie,
  2. w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony Danych Osobowych,
  3. w zakresie naruszenia jego innych praw przyznanych na mocy RODO.
 11. Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 3 ust. 2 Polityki Prywatności.

11. Postanowienia końcowe.

 1. Postanowienia Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Polityki Prywatności ze wskazanymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Polityki Prywatności zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób nieskuteczne lub niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Polityka Prywatności pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Polityki Prywatności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności:
  1. Klientom posiadającym Konto Klienta, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta, podany przez niego podczas Rejestracji, co najmniej na 14 kolejnych dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Polityce Prywatności;
  2. zostanie opublikowana na Stronie Internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Polityce Prywatności.
 5. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie w terminie podanym w treści zmienionej Polityki Prywatności.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00