Regulamin sklepu internetowego

Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Konto Klienta.
 5. Zamówienia.
 6. Cena i płatności.
 7. Akcje Promocyjne.
 8. Dostawa.
 9. Doręczenie faktur drogą elektroniczną.
 10. Odstąpienie od umowy.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 13. Reklamacje.
 14. Ochrona danych osobowych.
 15. Świadczenie usług drogą elektroniczną.
 16. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw.
 17. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.
 18. Postanowienia końcowe.
 • 1. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna – działanie marketingowe Sprzedawcy służące promocji sprzedaży, organizowane na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 3. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów określonych w Zamówieniu. Szczegółowe warunki Dostawy opisane są w § 8 Regulaminu.
 4. Dostawca – podmiot, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje Dostawy Produktów, w szczególności firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o.
 5. Formularz Rejestracyjny – udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej blankiet dokumentu z rubrykami do wypełnienia przez Klienta o jego dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia Rejestracji.
 6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych określonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, umożliwiający dostęp do Konta Klienta i służący jego zabezpieczeniu.
 7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18-sty rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 9. Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 10. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową bądź gospodarczą, jak też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i zawierająca umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i Zalogowaniu, oznaczony Loginem i Hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także stanowiący zbiór danych na temat Klienta i historii jego Zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę.
 12. Koszyk – usługa udostępniona przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w ramach której Klient uzyskuje wgląd do Produktów dodanych przez niego do Zamówienia, umożliwiająca złożenie lub zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia i koszt Dostawy.
 13. Login – indywidualny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej lub ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych określonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym oraz wykorzystywany każdorazowo do Logowania w Sklepie Internetowym.
 14. Logowanie – czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego, służąca uwierzytelnieniu i autoryzacji Klienta, polegająca na podaniu Loginu i Hasła w celu uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 15. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana na Stronie Internetowej i dostępna w Sklepie Internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży.
 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej.
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 18. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego, polegająca na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego w celu założenia Konta Klienta.
 19. Sklep Internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.innerpeace.pl, prowadzony przez Sprzedawcę jako zorganizowany serwis internetowy prezentujący Produkty, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 20. Sprzedawca – Inner Peace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (adres rejestrowy: ul. Rotundy 7, 01-340 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS: 0000894523, NIP: 5223200856, REGON: 388680273, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 21. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.innerpeace.pl.
 22. Trwały Nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych bezpośrednio do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 23. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu, prezentowanego na Stronie Internetowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj i ilość Produktów.
 • 2. Postanowienia ogólne.
 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.innerpeace.pl, prowadzony jest Inner Peace Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (adres rejestrowy: ul. Feliksa Nowowiejskiego 2B, 20-880 Lublin), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS: 0000894523, NIP: 5223200856, REGON: 388680273, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 2. Sprzedawca posługuje się następującymi danymi kontaktowymi:
  1. Adres korespondencyjny: ul. Skarbka z Gór 122/24, 03-287 Warszawa;
  2. Adres poczty elektronicznej: sklep@innerpeace.pl;
  3. Telefon: +48603351130;
 3. Kontakt ze Sprzedawcą nawiązywany przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość kontaktu z nim.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy, a także zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie sprzedaży, usług świadczonych drogą elektroniczną, Rejestracji, składania Zamówień, postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.innerpeace.pl/news/n/67/Regulamin, skąd Klient może go w każdym czasie pozyskać, odtworzyć lub utrwalić, poprzez pobranie, zapisanie na odpowiednim nośniku danych lub wydrukowanie. Sprzedawca nie pobiera opłat za odtworzenie lub utrwalenie Regulaminu przez Klienta.
 6. Regulamin został sporządzony w języku polskim, który jest też językiem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 8. Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 1. Informacje o Produktach, prezentowane na Stronie Internetowej, w szczególności opisy, parametry użytkowe, właściwości, ceny, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Wszystkie Produkty prezentowane na Stronie Internetowej są fabrycznie nowe, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu.
 3. Podstawową formą komunikacji pomiędzy Sprzedawcą i Klientem jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem:
  1. adresu poczty elektronicznej Klienta, podanego w Formularzu Rejestracyjnym lub podczas składania Zamówienia,
  2. adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, wskazanego w 2 ust. 2b Regulaminu.
 4. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 5. Sprzedawca informuje, że:
  1. wszelkie treści, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne, kontent, w tym wzorce, formularze, logotypy, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu Internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób i na zasadach określony w Regulaminie;
  2. w celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu Internetowego licencji na korzystanie ze Sklepu Internetowego. W ramach udzielonej licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Sklepu Internetowego poprzez jego wyświetlenie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z Regulaminem;
  3. dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli;
  4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer);
  5. publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca się, by Klienci stosowali odpowiednie środki techniczne, minimalizujące wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet;
  6. nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła wykorzystywanego w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 6. Klient, korzystający ze Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, z dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, a także z poszanowaniem dobór osobistych osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • 4. Konto Klienta
 1. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne i bezpłatne oraz nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, w szczególności Klient uprawniony jest do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego lub składania Zamówienia.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje Rejestracji.
 3. Rejestracja wymaga uzupełnienia danych w Formularzu Rejestracyjnym, dostępnym w zakładce „Moje konto”, w szczególności imienia nazwiska / nazwy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i adresu pocztowego. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Podanie przez Klienta danych osobowych, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 4. Klient może dokonać Rejestracji:
  1. w zakładce „Moje Konto” pod adresem https://innerpeace.pl/moje-konto/ , poprzez podanie danych Klienta, o których mowa w ust. 3 powyżej, a następnie poprzez wybór opcji „Zarejestruj się”;
  2. podczas składania Zamówienia, po wprowadzeniu danych Klienta, o których mowa w ust. 3 powyżej, a następnie poprzez wybór pola (checkbox) „Stworzyć konto?”.
 5. Wybór opcji „Zarejestruj się” lub „Stworzyć Konto?”, o którym mowa w ust. 4 powyżej, stanowi zakończenie Rejestracji i jest jednoznaczne z przesłaniem do Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usług Nieodpłatnych Drogą Elektroniczną, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. a Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Konta Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz ich zaakceptowanie, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) dostępnego w formularzu Zamówienia o treści: „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin* (https://www.innerpeace.pl/news/n/67/Regulamin).” Brak zaznaczenia przez Klienta pola, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z brakiem możliwości założenia Konta Klienta.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie utworzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę wraz z linkiem do funkcji wygenerowania Hasła do Konta Klienta.
 8. Hasło może być zmienione przez Klienta w każdym czasie, po Zalogowaniu się na Konto Klienta, w zakładce „Moje konto” albo przed Logowaniem, poprzez wybór opcji „Nie pamiętasz Hasła?” w zakładce „Moje konto” i uzupełnienie dostępnej rubryki adresem poczty elektronicznej Klienta, na który zostanie przesłano ponownie automatycznie wygenerowane przez Sprzedawcę Hasło.
 9. Po utworzeniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego, podając wskazane podczas Rejestracji Login i Hasło. Sprzedawca udostępnia Klientowi funkcjonalność zapisania danych do Logowania, na potrzeby ich autouzupełnienia podczas każdego kolejnego Logowania przez Klienta. W celu skorzystania z tej funkcji Klient powinien zaznaczyć pole (chceckbox) dostępne pod formularzem „Logowanie” o treści „Zapamiętaj mnie.”
 10. Z chwilą uzyskania przez Klienta potwierdzenia Rejestracji przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 7 powyżej, zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Drogą Elektroniczną usługi Konta Klient, o której mowa w § 15 ust. 1 lit a Regulaminu.
 • 5. Zamówienia.
 1. Klient dokonuje zakupu Produktu w Sklepie Internetowym poprzez złożenie Zamówienia.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjno – deweloperskich, Sprzedawca uprawniony jest do chwilowego wstrzymania funkcjonowania Strony Internetowej.
 4. Klient może złożyć Zamówienie na dwa sposoby:
  1. złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta, o którym mowa w § 4 Regulaminu;
  2. złożenie Zamówienia bez wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien wskazać wybrany przez siebie Produkt, poprzez wybór opcji „Dodaj do koszyka”. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty dodane do Koszyka mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 6. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient ma możliwość podglądu lub zmiany zawartości Koszyka, poprzez wybór opcji „Zobacz Koszyk”, wprowadzenia aktywnych kodów rabatowych, a także przejścia do złożenia Zamówienia, poprzez wybór opcji „Przejdź do płatności”, która przekieruje Klienta do formularza Zamówienia.
 7. Klient posiadający Konto Klienta, po zalogowaniu i ostatecznym dodaniu Produktu do Koszyka, zostaje przekierowany do formularza Zamówienia w celu wyboru sposobu Dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia.
 8. Klient nieposiadający Konta Klienta, po ostatecznym dodaniu Produktu do Koszyka, zostaje przekierowany do formularza Zamówienia, gdzie:
  1. uzupełnia dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, a oznaczone jako wymagane, w szczególności imię i nazwisko / nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP w przypadku Przedsiębiorców. Podanie przez Klienta danych osobowych, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia Zamówienia;
  2. ma możliwość zgłoszenia uwag do Zamówienia, w szczególności w zakresie informacji dla Dostawcy. Podanie przez Klienta uwag do Zamówienia jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia;
  3. ma możliwość utworzenia Konta Klienta, w sposób, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
  4. dokonuje wyboru Dostawy i metody płatności;
  5. ma możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności;
  6. ma możliwość podania innego adresu Dostawy;
  7. ma możliwość zapisania się do Newslettera;
  8. ma możliwość wyrażenia zgody na doręczenie faktury drogą elektroniczną;.
 9. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybranie opcji „Kupuję i płacę”.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) dostępnego w formularzu Zamówienia o treści: „Oświadczam, że zapoznałem / łam się z treścią Regulaminu (https://www.innerpeace.pl/news/n/67/Regulamin) i akceptuję jego postanowienia (obowiązkowe).” Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.
 11. Klient ma możliwość modyfikacji swojego Zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia poprzez wybranie opcji „Płacę i kupuję”.
 12. Wybór opcji „Płacę i kupuję” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 13. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu wraz z kosztami jego Dostawy oraz jest każdorazowo podawana na Stronie Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta Zamówienia.
 14. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 15. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca prześle do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzy Rejestracyjnym albo w formularzu Zamówienia, wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania Zamówienia”. Wiadomość ta stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę i nie jest jeszcze przyjęciem oferty Klienta.
 16. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 17. Po przesłaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia i pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 16 powyżej, Sprzedawca prześle do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzy Rejestracyjnym albo w formularzu Zamówienia, wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i przystąpieniu do realizacji Zamówienia, zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”. Wiadomość ta stanowi przyjęcie oferty Klienta, co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 18. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku wraz z treścią Regulaminu oraz wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 19. Po przesłaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia i negatywnej weryfikacji o której mowa w ust. 16 powyżej (w przypadku gdy Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości albo w części), Sprzedawca prześle do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzy Rejestracyjnym albo w formularzu Zamówienia, wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji i anulowaniu Zamówienia w całości albo w części. W zakresie, w jakim Zamówienie zostało anulowane przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta.
 20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 powyżej, Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu dokonanych przez Klienta płatności tytułem złożonego Zamówienia, w całości albo w części, w jakiej Sprzedawca odmówił przyjęcia oferty i anulował Zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia w części przez Sprzedawcę, Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w całości, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
 21. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Produktu, w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, uprawniony jest do odstąpienia od niej.
 22. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy.
 • 6. Cena i płatności.
 1. Ceny Produktów, prezentowane na Stronie Internetowej:
  1. są cenami brutto, tj. zawierają należne podatki i cła,
  2. wyrażone są w złotych polskich (PLN),
  3. dotyczą jednej sztuki Produktu,
  4. nie zawierają kosztów Dostawy.
 2. Cena definiowana jest jako:
  1. Cena regularna, czyli cena zwykła, którą płaci Klient za Produkt, nieobjęta rabatem, promocją, upustem lub inną formą obniżki Ceny, stosowaną przez Sprzedawcę, tj. poza okresami promocyjnymi;
  2. Cena promocyjna, czyli cena po obniżce, która Klient płaci przy zastosowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, w postaci rabaty, promocji, upustu lub innej formy obniżki Ceny, stosowanej przez Sprzedawcę;
  3. Cena odniesienia, czyli najniższa Cena stosowana przez Sprzedawcę dla danego Produktu, w okresie ostatnich 30 dni przed zastosowanie obniżki Ceny.
 3. Koszty Dostawy podawane są po dodaniu Produktu do Koszyka oraz po wybraniu przez Klienta dostępnej opcji Dostawy.
 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego Dostawy.
 5. Cena Produktu podana w Koszyku, w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia, jest ceną wiążącą i ostateczną dla Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 7. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Tpay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna w Poznaniu – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Tpay o dokonaniu płatności przez Klienta).
 8. W przypadku płatności realizowanej przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w potwierdzeniu Zamówienia, w tytule przelewu podając numer Zamówienia. W przypadku braku wskazania numeru Zamówienia w tytule przelewu Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków mających na celu ustalenie nadawcy przelewu i ustalenie danych Klienta. W razie nieskuteczności podjętych przez Sprzedawcę działań, środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, bądź przekazem pocztowym na adres osoby wykonującej przelew.
 9. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych w ust. 6 powyżej.
 10. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.
 11. W przypadku braku zapłaty przez Klienta wartości Zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta na Trwałym Nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności będzie zawierała również oświadczenie, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 12. W przypadku zapłaty przez Klienta tylko części wartości Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta na Trwałym Nośniku do dokonania płatności uzupełniającej, wyznaczając Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności uzupełniającej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności będzie zawierała również oświadczenie, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności uzupełniającej, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 7. Akcje promocyjne.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania Akcji Promocyjnych, w szczególności promocji oraz wyprzedaży.
 2. Akcje Promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów.
 3. Regulamin Akcji Promocyjnej będzie udostępniany każdorazowo w momencie uruchomienia Akcji Promocyjnej.
 4. Akcje Promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania Produktów objętych Akcją Promocyjną.
 • 8. Dostawa.
 1. Produkty, zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy spośród dostępnych na Stronie Internetowej.
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 4. Dostawy odbywają się w Dni robocze.
 5. Koszty Dostawy, które oprócz ceny Produktu, ponosi Klient, podawane są na Stronie Internetowej każdorazowo przy składaniu Zamówienia, przed wciśnięciem przycisku „Płacę i kupuję”.
 6. Sprzedawca, poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, w dniu wysłania Produktu do Klienta, informuje Klienta o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę oraz o przewidywanym terminie Dostawy
 7. Z chwilą wydania Produktu, korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Konsumenta. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.
 8. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela Dostawcy. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą.
 9. Zleca się, by Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela Dostawcy. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki, zaleca się również, by Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, przedstawiciel Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 • 9. Doręczenie faktur drogą elektroniczną.
 1. Faktura, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zostaje doręczona Klientowi w formie elektronicznej jako załącznik w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym lub podczas składania Zamówienia. Ewentualne korekty do faktur lub noty korygujące będą przesłane w tożsamy sposób.
 2. Faktura, dotycząca Produktów objętych Zamówieniem, zostaje doręczona Klientowi w dniu wysłania Produktu do Klienta.
 3. Zgodę na otrzymanie faktur drogą elektroniczną, Klient wyraża w trakcie Rejestracji Konta Klienta, w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 6 lit. b Regulaminu lub w trakcie składania Zamówienia, w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu.
 4. Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymania faktur z elektronicznego na papierowy. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na jego żądanie. Żądanie zmiany sposobu otrzymywania faktur Klient może przesłać:
  1. w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu,
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 2 lit. b Regulaminu.
 5. Zmiana formy otrzymywania faktur z elektronicznej na papierową dotyczyć będzie również ewentualnych korekt faktur i not korygujących.
 • 10. Odstąpienie od umowy.
 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł umowę na odległość, przysługuje prawa do odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na Trwałym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż Dostawca, weszła w posiadanie Produktu. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 6. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej wystarczy wysłanie do Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać:
  1. w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu,
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 2 lit. b Regulaminu.
 7. Wykonując prawo odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie Internetowej pod adresem https://www.innerpeace.pl/upload/ur374//zal3_formularz_odstapienia_od_umowy.pdf.
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 9. Koszt zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 10. Przesyłany Produkt nie może nosić śladów użytkowania czy prób otwarcia.
 11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca:
  1. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 9 powyżej;
  2. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  3. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, istniejący w chwili jego Dostawy i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Produkt jest zgodny z Umowa Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, aby Produkt został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
   • przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży, określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.nt, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 9. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 11. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 12. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 13. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, zgodnie z ust. 6 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 8-11 powyżej;
  3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 5 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
 15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 16. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 18. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do Dostawy Produktu pozbawionego wad, chyba, że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od jego wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady;
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę sprzedanego Produktu.
 5. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla Sprzedawcy i Przedsiębiorcy, uprawnienie Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 4 lit. a powyżej, ogranicza się do Produktów wadliwych.
 • 13. Reklamacje.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem:
  1. w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu,
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 2 lit. b Regulaminu.
 2. Składając reklamację, Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji stanowiącego integralną część Regulaminu i zamieszczonego na Stronie Internetowej pod adresem https://www.innerpeace.pl/upload/ur374//zal4_formularz_reklamacji.pdf, nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. W przypadku składania reklamacji Produktu bez wykorzystania formularza reklamacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oraz w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Produktu, Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało:
  1. imię i nazwisko Klienta / nazwę Klienta,
  2. adres do korespondencji / adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca ma wysłać odpowiedź na reklamację, o ile Klient życzy sobie i wyraża zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej / poczty tradycyjnej,
  3. numer zamówienia,
  4. kod reklamowanego Produktu,
  5. dokładny opis wady i datę jej stwierdzenia,
  6. żądanie Klienta,
  7. dowód zakupu,
  8. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpoznania reklamacji.
 4. W przypadku składania reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 14 Regulaminu, bez wykorzystania formularza reklamacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oraz celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 14 Regulaminu, Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało:
  1. imię i nazwisko Klienta / nazwę Klienta,
  2. opis Usługi Nieodpłatnej, której dotyczy reklamacja,
  3. adres poczty elektronicznej, podany w Formularzu Rejestrowym,
  4. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpoznania reklamacji,
  5. adres do korespondencji / adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca ma wysłać odpowiedź na reklamację, o ile Klient życzy sobie i wyraża zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej / poczty tradycyjnej.
 5. Zakres zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, jest przykładowy, Klient nie jest zobowiązany do korzystania z niego oraz nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 6. W celu rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji Produktu, Klient dostarcza Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja”.
 7. Sprzedawca zobowiązują się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając odpowiedź zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.
 9. W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.
 • 14. Ochrona danych osobowych i Polityka cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz stosowania przez Sprzedawcę mechanizmu plików „cookies” zostały określone w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://innerpeace.pl/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 • 15. Świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:
  1. założenie prowadzenie Konta Klienta,
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. udostępnienie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie Internetowym, w szczególności informacji o Produktach.
 2. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystana przez Klienta z usług elektronicznych są:
  1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. dostęp do poczty elektronicznej,
  4. oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
  1. w przypadku usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, założenia przez Klienta Konta Klienta, w sposób, o którym mowa w § 4 Regulaminu,
  2. w przypadku usług, o których mowa w ust. 1 lit. b –c powyżej, rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego
  3. w przypadku usługi, o której mowa w ust. 1 lit. d powyżej, uzyskania przez Klienta potwierdzenia zapisania do Newslettera, przesłanego przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji, o zapisaniu się Klienta do Newslettera.
 5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1a Regulaminu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o której mowa w ust. 1a Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia:
  1. w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu,
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany § 2 ust. 2 lit. b Regulaminu.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1b-1c Regulaminu, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia.
 7. Korzystanie z Usługi Prowadzenia Konta Klienta wymaga Rejestracji, w której mowa w § 4 Regulaminu. Usługa Prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego mu panelu na Stronie Internetowej Sklepu, umożliwiającego przechowywanie i modyfikację danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia, śledzenie historii Zamówień i dostępnych promocji, pobranie dokumentów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym Regulaminu i Polityki Prywatności.
 8. Korzystanie z Usługi Newsletter wymaga wyrażenia zgody w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 6 lit. c Regulaminu. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji o nowych Produktach, aktualnych promocjach, artykułach o tematyce dotyczącej zdrowia i produktów z konopi. Newsletter każdorazowo zawiera informację o nadawcy, temacie wiadomościoraz o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 9. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.
 10. Do ważnych przyczyn, o których mowa w ustępie 7 powyżej należą:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  3. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. zmiany organizacyjne u Sprzedawcy,
  5. sytuacja, o której mowa w § 17 ust. 6 Regulaminu.
 11. Skutkiem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, będzie zablokowanie i usunięcie Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.
 12. Usługi Nieodpłatne świadczone są przez Sprzedawcę przed 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Regulaminu.
 13. Sprzedawca uprawniony jest do tymczasowego wyłączenia dostępu do Konta Klienta lub zablokowania innych Usług Nieodpłatnych, w przypadku:
  1. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  2. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w tym publikowania treści niedozwolonych, powszechnie uważanych za obelżywe lub naruszających dobra osobiste innych osób,
  3. gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 14. Z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej, zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych Usług Nieodpłatnych, o którym mowa w ust. 13 powyżej, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
 15. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu lub odblokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług Nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta.
 16. Każda ze Stron zachowuje prawa nabyte przez nią przed rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Nieodpłatnych.
 • 16. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw.
 1. W przypadku, gdy Klient, osoba trzecia lub inny podmiot uzna, że treść opublikowana na Stronie Internetowej narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
 3. W przypadku:
  1. otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub,
  2. powzięcia przez Sprzedawcę informacji o uznaniu treści zamieszczonych lub opublikowanych przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu, za naruszające Regulamin, obowiązujące przepisy, prawa lub dobra osobiste Klienta, osoby trzeciej lub innego podmiotu, dobre obyczaje, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania,
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawa do usunięcia lub zmodyfikowania treści zamieszczonych lub udostępnionych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z Usługi Prowadzenia Konta Klienta.
 • 17. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.
 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny oraz może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • 18. Postanowienia końcowe.
 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu ze wskazanymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób nieskuteczne lub niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu:
  1. Klientom posiadającym Konto Klienta, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta, podany przez niego podczas Rejestracji, co najmniej na 14 kolejnych dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie;
  2. zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w treści zmienionego Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmiany Regulaminu.
 6. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który posiada Konto Klienta, o ile – w przypadku braku akceptacji zmian – Klient nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta Klienta zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 14 ust. 8 Regulaminu.
 7. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 9. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem, których nie udało się rozwiązać w sposób określony w § 16 Regulaminu, rozstrzygane będą:
  1. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego,
  2. w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – Regulamin dotyczący Polityki prywatności i ochrony danych osobowych;
  2. Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
  3. Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
  4. Załącznik nr 4 – Wzór formularza Reklamacji.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2021r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00